Synteneo

Formularz zgłoszeniowy

  Formularz

  Przykład wypełnienia

  TakNie

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

  • Administrator danych osobowych
   • Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000308412,
  • Inspektor Ochrony Danych
   • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw z tym związanych pod adresem mailowym: inspektorod@syntea.pl lub korespondencyjnie na adres: Syntea S.A. , ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
  • Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
   • dla celu procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
   • w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w stanowisku. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   • w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Panią/Panem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  • Informacja o dobrowolności/wymogu podania danych
   • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji
  • Okres przechowywania danych osobowych
   • Państwa dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres realizacji procesu rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące lub do momentu wycofania zgody.
  • Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
   • osoby upoważnione przez Administratora, tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych aby mogli wykonywać swoje obowiązki
   • odbiorcy danych, którymi są podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
   • podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora (np. dostawcy usług IT).
  • Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
   • Prawo do sprostowania danych
   • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • Prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
  • Prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
   • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych
  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
   • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.